Colvita - kapsu³ki z kolagenem rybim+Algi+Witamina EColvita-strona g³ówna M³odo¶æ+Uroda+Zdrowie z Kolagenem Rybim

:: KOLAGEN RYBI
W KAPSU£KACH..

 

COLVITA jest unikalnym w skali ¶wiatowej preparatem o bardzo szerokim spektrum oddzia³ywania. Zawiera mikronizowane algi, liofilizat ------ trzeciorzêdowego kolagenu i elastyny ze skór rybich oraz aktywn± biologicznie postaæ witaminy E...

 colvita-kapsu³ki z kolagenem rybim

COLVITA

SUPLEMENT DIETY + NUTRIKOSMETYK

kolagen naturalny-colway
kontakt-zadaj pytanie
sklep-zamówienie

... Pierwsza na ¶wiecie kapsu³ka piêkno¶ci z kolagenem rybim ...
 
     
 
KAPSU£KI Z KOLAGENEM RYBIM

Wszystkie sk³adniki COLVITY wystêpuj± w postaci wysoko przyswajalnych po³±czeñ organicznych. Preparat sprzyja odbudowie kolagenu ustrojowego w ca³ym organizmie. Efekty jego dzia³ania w postaci wyra¼nej poprawy kondycji skóry widoczne s± w trzecim miesi±cu systematycznego spo¿ywania.


Kapsu³ki Colvita z kolagenem rybim

WYSTARCZ¡ DWIE KAPSU£KI DZIENNIEUnikalny na skalê ¶wiatow± kompleks liofilizatu czystego tropokolagenu, pozyskiwanego ze: skór rybich, ekstraktu alg morskich, bioprzyswajalnej witaminy E , (alfa - tokoferolu)

COLVITA - DIETA - SUPLEMENT DIETY


COLVITA jest suplementem diety. Zdefiniujmy najpierw to okre¶lenie.

Niemal wszyscy pamiêtaj± sceny z filmów lub ksi±¿ek fantastycznych z lat 60-tych i 70-tych, gdzie snuto wizje spo³eczeñstwa XXI wieku spo¿ywaj±cego zamiast ¶niadania czy obiadu - gar¶æ kapsu³ek. Czy wyobra¼nia autorów siêga³a za daleko?

Nie. Przecie¿, gdy utwory te powstawa³y, powszechne by³y ju¿ tabletki z witaminami syntetycznymi, koncentratami ro¶linnymi i zio³ami. Pojawia³y siê te¿ pierwsze dra¿etki zawieraj±ce mikroelementy.

Pisarze i twórcy scenariuszy pomylili siê tylko w jednym: d³ugo jeszcze gatunek ludzki nie zrezygnuje z (choæby i niezdrowego) tradycyjnego jedzenia. Jest ono zbyt przyjemne, by w najbli¿szych dekadach kapsu³ka bia³kowo - lipidowa zast±pi³a dobrze opieczonego schaboszczaka, a liofilizowane wêglowodany - bu³kê kajzerkê.

Je¶li jednak chodzi o biotechnologiê, to niezwykle szybko dogoni³a ona fantastykê. Ju¿ w 80-tych latach XX w. kosmonauci zabierali na stacje orbitalne idealnie zbilansowane porcje ¿ywieniowe, które starcza³y na kilka nawet miesiêcy, a wa¿y³y... pó³ kilograma.

W tym czasie dokona³ siê zasadniczy przewrót w nauce. Odkryto, jak wiele zale¿y od sposobu od¿ywiania i czym siê ono ró¿ni od, po prostu - jedzenia. Jakie pokarmy utrzymuj± organizm w zdrowiu i kondycji, a jakie wpêdzaj± w chorobê. Kiedy i jakie jedzenie leczy, a jakie powoli, acz nieuchronnie zabija...

Rozszerzono do¶æ myln± jeszcze æwieræ wieku temu wiedzê o witaminach i mikroelementach, t³uszczach, cholesterolu. Odkryto procyjany, antyoksydanty, biopolimery, probiotyki, koenzymy, likopeny, przyjazne bakterie i wiele innych prawd o od¿ywianiu. Mimo, ¿e wiêcej jeszcze jest w biochemii i dietetyce do zbadania, ni¿ dot±d ujawniono - to obecnie mo¿na (maj±c oczywi¶cie nieobarczone chorobami dziedzicznymi geny) ju¿ ¶mia³o przy stosowaniu dostêpnej wiedzy o ¿ywieniu - celowaæ w "stówkê". Stulatków bêdzie ju¿ za kilkana¶cie lat tak wielu, ¿e piosenka tylu¿ lat ¿ycz±ca, stanie siê niepoprawna, wrêcz obra¼liwa.

Obserwowano od wieków, ¿e osób zjadaj±cych codziennie tylko jeden z±bek czosnku - znacznie rzadziej imaj± siê infekcje. W efekcie mamy czosnek w kapsu³kach, nie gorszy od naturalnego, a nie zmieniaj±cy nam oddechu...

Jeszcze silniejsze w³a¶ciwo¶ci przeciw infekcyjne posiada olej z w±troby rekina. Jest on oczywi¶cie te¿ dostêpny w kapsu³kach.

Nauka odkrywa coraz to nowe klucze do tajemnic witalno¶ci i d³ugowieczno¶ci ludów z ró¿nych stron ¶wiata, poprzez biochemiczny rozbiór ich codziennej diety. Wiemy ju¿, ¿e najd³u¿ej ¿yj± i najmniej choruj± wcale nie spo³eczeñstwa najbogatsze lecz najm±drzej siê od¿ywiaj±ce. ¦redni± ¿ycia 80 lat przekraczaj± bowiem zarówno Japoñczycy i Norwegowie, jak i Bu³garzy oraz tybetañscy Hunzowie.

Co decyduje o warto¶ci po¿ywienia? Dzi¶ ju¿ sporo wiemy na ten temat. Ludzie ¿yj± d³ugo i zdrowo, ich tkanki zachowuj± m³odo¶æ, a organy funkcjonalno¶æ - kiedy w codziennej diecie znajduj± siê witaminy, mikroelementy, "dobre" t³uszcze i bia³ka, antyoksydanty, flawonoidy, procyjanidy, hydroaminokwasy, dobrze przyswajalne wêglowodany, prowitaminy, koenzymy i wiele jeszcze elementów decyduj±cych o kompletnym zaopatrzeniu organizmu.

Do¶æ trudno jest zapewniæ ustrojowi dietê idealnie zbilansowan± przez ca³y rok. Wiele potraw, jakie zjadaæ powinni¶my jest bowiem drogich, sezonowo niedostêpnych lub ich po prostu nie lubimy.

I dlatego równie¿ warto siêgaæ po suplementy diety. Je¶li kto¶ ma co do tego w±tpliwo¶ci, powinien przyjrzeæ siê najlepiej udokumentowanym, bo najd³u¿ej trwaj±cym do¶wiadczeniom na tym polu w USA.

Amerykanie osi±gnêli jako spo³eczeñstwo najwy¿sz± ¶redni± d³ugo¶æ ¿ycia, na jak± wp³yw mo¿e mieæ obecnie poziom medycyny. Przeprowadzili te¿ ju¿ kilkana¶cie lat temu kampaniê skutecznie zmniejszaj±c± ilo¶æ pal±cych tytoñ (w Europie dopiero siê ona zaczê³a). Jednakowo¿ ¶rednia d³ugo¶æ ¿ycia w USA wyd³u¿a siê nadal, co mo¿liwe jest od pewnego poziomu, tylko przy zmianach zwyczajów ¿ywieniowych. Co wiêcej, mieszkañcy Stanów Zjednoczonych maj± generalnie coraz lepsze statystycznie wyniki badañ, jak równie¿ coraz mniej choruj±. I s± to dane obiektywne, potwierdzone przez najsurowszych ich cenzorów - wielkie firmy ubezpieczeniowe.

Poniewa¿ od wielu lat nie zmniejszy³a siê (bardzo i tak niska) umieralno¶æ niemowl±t i nie dokonano prze³omu w leczeniu raka i chorób wieñcowych, wyd³u¿aj±ca siê ¶rednia ¿ycia i obiektywnie lepsza kondycja zdrowotna Amerykanów, wyt³umaczalne s± tylko profilaktyk±. Jedynie istotne zmiany zwyczajów ¿ywieniowych i trybu ¿ycia mog± wywieraæ taki wp³yw na statystyki, co zgodnie potwierdzaj± naukowcy.

Tylko, ¿e Amerykanie (poza krótkim okresem 1984 - 1992) nie uprawiaj± wiêcej sportów, a ich struktura spo¿ycia wskazuje na trendy niezmiennie niezdrowe, czego zreszt± dowodzi fakt, ¿e spo³eczeñstwo nieustannie tyje...

Jakim wiêc cudem naród leniwych grubasów, objadaj±cych siê fast foodami, ¿yje coraz d³u¿ej, maj±c przy tym coraz lepsz± morfologiê, poziom cholesterolu, cukru, krwinek limfo-, neutro- , mono- i bazocytów, coraz lepsze OB, EEG, EKG?

Co w³a¶ciwie sprawia, ¿e Amerykanie s± coraz odporniejsi na infekcje, maj± zdrowsze serca, w±troby, nerki i stawy? Gêstsz± skórê i matrycê kostn±? Dlaczego realnie obni¿y³ siê tam przez ostatnie 20 lat biologiczny wiek metrykalnych 50, 60 i 70-ciolatków?

Otó¿ mieszkañcy USA i Kanady od 20-stu lat mniej wiêcej, uzupe³niaj± codzienny posi³ek suplementami w postaci kapsu³ek, wyci±gów, probiotyków.

W 1987 roku czyni³o to 17%, a w 2005 roku 48% doros³ych respondentów - w tym a¿ 34% systematycznie!

Jest faktem, ¿e statystyczny Kalifornijczyk nadal poch³ania wielokrotnie czê¶ciej frytki z majonezem i hamburgera, popijaj±c to col±, ni¿ zdrowy posi³ek popity zdrowym sokiem. Ale faktem jest tak¿e to, ¿e ten sam Kalifornijczyk ma du¿± wiedzê na temat potrzeb swojego organizmu i po³yka najwiêcej statystycznie spo¶ród mieszkañców planety kapsu³ek, w których odnajdziemy takie pokarmy jak oleje rybie i nasienne, wyci±gi z dyni, karczochów, broku³, gryki, alg, noni, skrzypu, aloesu, kory cynamonowca, ¿eñ-szenia, dro¿d¿y, mi³orzêbu, zielonej herbaty, czosnku i wielu innych bylin, kwiatów, jagód i zió³, które zawieraj± substancje przeciwutleniaj±ce i hamuj±ce rozwój rodników, wirusów, grzybów.

Flawonoidy, procyjany, peptydy. Równie¿ likopen, koenzymy, beta karoten, glukozaminê, niacynê, luteinê, hydrokwasy, witaminy i mikroelementy np. A, E, C, K1, B1, B2, B6 B12, D, F, PP, wapñ, fosfor, magnez, potas, ¿elazo, jod, mied¼, mangan, chrom, molibden, selen, cynk. A tak¿e wiele innych potrzebnych organizmowi sk³adników, których zapotrzebowania dobowego na pewno nie zaspakaja hamburger z frytkami - a jednak organizm rosn±cej statystycznie ilo¶ci amerykañskich konsumentów, ma ich (co dowodz± liczne badania) pod dostatkiem. Europejczycy zreszt± zaczynaj± i¶æ przetartym szlakiem.

Jeszcze wprawdzie zdarzaj± siê publikacje kwestionuj±ce skuteczno¶æ i przyswajalno¶æ suplementów diety. Ich autorzy tkwi± ci±gle w epoce mentalnej pewnego rozczarowania, jakie prze¿y³ ¶wiat medycyny, pok³adaj±cy swojego czasu zbyt wielkie nadzieje w syntetycznych witaminach i sztucznie wyodrêbnionych pierwiastkach.

Jeszcze s± kraje w Europie (np. Polska) gdzie suplementy diety, przewa¿nie wystêpuj±ce w formie kapsu³ek lub dra¿etek postrzega siê, nie jako ZDROW¡ ¯YWNO¦Æ, którymi w istocie s±, lecz jako lekarstwa. W rezultacie nabyæ je mo¿na naj³atwiej w aptekach, a na kogo¶ po³ykaj±cego np. w barze przy ¶niadaniu gar¶æ suplementów, s±siedzi spogl±d±j± jak na osobê ciê¿ko chor± lub uzale¿nion±...

Jest to nieporozumienie. Na szczê¶cie ju¿ coraz bardziej zabawne. Ka¿dy, kto by³ w du¿ym sklepie spo¿ywczym zachodniej Europy (np. w niemieckim czy austriackim LIDL-u), ten widzia³ dziesi±tki suplementów diety, stanowi±cych poka¼ny rega³, ale przecie¿ sprzedawanych tam jako ¿ywno¶æ, a nie lekarstwo.

Czy wiêc suplementy nie lecz±? Owszem tak, ale na tej samej zasadzie, na jakiej leczy w³a¶ciwe od¿ywianie siê.

Wiele osób wie, ¿e ekstraktem z pokrzywy i skrzypu (obojêtnie czy naparzanym z zió³, czy tabletkowanym) po kilku miesi±cach wyleczy ³amliwo¶æ w³osów i paznokci, ¿e jedz±c przez trzy miesi±ce czosnek (obojêtnie czy surowy, czy kapsu³kowy) wyleczy siê z chronicznych przeziêbieñ i uodporni.

Ju¿ jednak mniej panów posiada wiedzê, ¿e systematycznie, codziennie jedz±c olej z pestek dyni (obojêtnie czy w pestkach, czy kapsu³kach) zatrzymaj± ca³kowicie dalszy rozrost prostaty. ¯e spo¿ywaj±c codziennie 3-4 gramy oleju z ³ososia, czy wiesio³ka (obojêtnie w jakiej postaci) spowoduj± co najmniej zahamowanie zabudowywania siê ich têtnic p³ytkami cholesterolowymi, co utrudnia przep³yw krwi, a tym, samym obni¿a im potencjê i zwiêksza ryzyko zawa³u, czy udaru.

Naprawdê za¶ niewiele ju¿ osób wie, ¿e wyci±g z gryki zapobiega pogarszaniu siê s³uchu, codzienna dawka glukozaminy hamuje zu¿ywanie siê stawów, a skwalen uodpamia na wiêkszo¶æ infekcji.

Przyk³adów takich jest w suplementacji diety dziesi±tki. I nie s± to oddzia³ywania z rodzaju "byæ mo¿e". Przy zachowaniu konsekwencji, s± to reakcje organizmu tak samo pewne, jak to, ¿e powstrzymasz nieuchronny katar zjadaj±c natychmiast po pierwszym kichniêciu uderzeniow± dawkê witaminy C.

Oczywi¶cie, ¿e idea³em by³oby, aby¶my od¿ywiali siê wy³±cznie pokarmami, które zapewniaj± nam sto lat zdrowego ¿ycia. Ale czy mo¿esz przez ca³e ¿ycie zjadaæ tyle ³ososia, co Norweg czy Kanadyjczyk? Tyle jogurtu i pomidorów, co Bu³gar? Oliwy z oliwek, co Kalabryjczyk? Alg i skorupiaków, co Japoñczyk? Zió³ tyle, ile Hunza? I je¶æ wszystko to naraz, plus górê warzyw, owoców, drobiu, gryki, ciemnego pieczywa, ro¶lin str±czkowych? Oczywi¶cie popijaj±c sokami przecierowymi, dobr± wod± mineraln± i czerwonym winem?

To niemo¿liwe. Dlatego nale¿y spo¿ywaæ suplementy diety.

Dyskusja na temat; czy suplementy diety s± jedzeniem, czy lekarstwem jest wywo³ana sztucznie przez twórców dziwnych uregulowañ prawnych, które dziel± kapsu³ki dostêpne w handlu na takie lub takie.

Jedyny prawdziwy ich rozdzia³, to rozró¿nienie medycyny zdrowia i medycyny choroby.

Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie
Jako smakujesz - a¿ siê zepsujesz...


Jan Kochanowski wyrazi³ tak cztery wieki temu oczywist± prawdê, ¿e profilaktyka zawsze tañsza jest od leczenia. Kto uwa¿a dzi¶, ¿e preparaty medycyny zdrowia s± dla niego "za drogie" - wyda i tak nieuchronnie o wiele wiêcej pieniêdzy na preparaty medycyny choroby... Kto dzi¶ ¿a³uje na kapsu³ki Omega 3 - bêdzie kupowa³ w kapsu³kach statyny. Kto ¿a³uje pieniêdzy na glukozaminê, ten wyda je na operacjê stawów.

W spo³eczeñstwach krajów wysoko rozwiniêtych zrozumiano to natychmiast, gdy nauka zrewidowa³a pogl±dy na temat zwi±zku od¿ywiania siê z kondycj± i ¿ywotno¶ci± organizmu ludzkiego.

Czy w zwi±zku z tym mamy bezkrytycznie zacz±æ za¿ywaæ wszelkie dostêpne suplementy diety? Przynie¶æ jutro z apteki lub sklepu ze zdrow± ¿ywno¶ci± dwadzie¶cia preparatów i po wydaniu kilkuset z³otych przygotowaæ pierwsz± gar¶æ do po³kniêcia?

Nie.

Po pierwsze dlatego, ¿e nie wszystkich potrzeba naszemu organizmowi. Kto nie ma w rodzinie choroby wieñcowej, podwy¿szonego cholesterolu i ci¶nienia - nie potrzebuje wielonienasyconych kwasów t³uszczowych, czyli kapsu³ek typu Omega 3. Paniom nie s± potrzebne preparaty zalecane przy przero¶cie prostaty, a panom te od tarczycy i menopauzy. Itd. itp.

Po drugie dlatego, ¿e wiele sk³adników siê w nich powtarza, szczególnie witamin i mikroelementów, co poza zbêdnym wydatkiem pieniêdzy, mo¿e powodowaæ te¿ przekroczenie dziennej dawki zapotrzebowania.

Po trzecie dlatego, ¿e niestety bardzo ró¿na jest jeszcze jako¶æ tych preparatów. Trudno tu o uniwersalne rady, czy kryteria wyboru. Nale¿y jednak zachowaæ du¿± ostro¿no¶æ przy suplementach diety krajowych wytwórców, szczególnie tych tañszych. Przyk³adowo musuj±ce tabletki dostêpne w marketach za kilka z³otych tubka, a zawieraj±ce witaminy i mikroelementy s± niemal bezwarto¶ciowe. Witamina E (rozpuszczalna tylko w t³uszczach) jest zupe³nie nieprzyswajalna po rozpuszczeniu w szklance takiego "dropsa". Nie lepiej jest z innymi. Wszystkie, bez wyj±tku zawieraj± najgorszego sortu chemiczne s³odziki. Ich obecno¶æ na pó³kach ze zdrow± ¿ywno¶ci± jest wynikiem nieuczciwej reklamy.

Podobnie ma siê rzecz z sezonowymi rewelacjami, np. z Melatonin± i Biosteronem. Reklamowane jako tabletki m³odo¶ci - uznane zosta³y przez lekarzy i dietetyków za równie nieszkodliwe, co bezwarto¶ciowe.

Ostro¿nie nale¿y przygl±daæ siê multisk³adnikowym suplementom diety zawieraj±cym æwieræ tablicy Mendelejewa i dwie trzecie znanych witamin lub dwa tuziny ekstraktów ro¶linnych - a zestawionymi w sposób sztuczny. Poza nielicznymi wyj±tkami (Intra, Alveo, Doppelherz) - szkoda pieniêdzy.

Suplementy diety nale¿y nabywaæ w sposób m±dry, ukierunkowany na potrzeby naszego organizmu. Raczej znanych firm zagranicznych, lub z rekomendacji u¿ytkownika. Na reklamy i sensacyjne odkrycia eliksirów m³odo¶ci, jeszcze wczoraj nie znanych nauce - zawsze patrz±c z przymru¿eniem oka. Suplementy diety maj± jeszcze t± przewagê nad chemicznymi lekarstwami, ¿e w zasadzie nikomu nie szkodz±. W najgorszym razie mog± byæ zbyteczne.

W niniejszym materiale, nale¿y jednak powiedzieæ pewne rzeczy uczciwie. Istniej± suplementy diety bêd±ce wielosk³adnikowymi kompleksami, w rodzaju np. ¶wietnie znanego "Centrum" i takie, w których dominuje jedna, kluczowa substancja.

COLVITA nale¿y do tej drugiej grupy i dlatego nieetyczne by³oby przedstawianie tego produktu jako uniwersalnego suplementu diety, czy te¿ panaceum na sto bole¶ci.

Oddzia³ywanie profilaktyczne - medyczne COLVITY ogranicza siê przede wszystkim do stymulacji procesów metabolicznych, których efektem jest powstawanie kolagenu wewn±trzustrojowego oraz do skutków opisanych w literaturze medycznej, a w³a¶ciwych dla pozosta³ych sk³adników preparatu, tzn. witaminy E i wyci±gu z alg morskich.

Jest to i tak bardzo wiele.

Jako suplement diety COLVITA jest produktem sensacyjnym. Od pó³ roku ¶ci±gali¶my poprzez Internet z ca³ego ¶wiata absolutnie wszystkie specyfiki, w sk³adzie których deklarowany by³ kolagen lub te¿ te, które reklamowano jako stymuluj±ce przyrost kolagenu ustrojowego. Posiadamy ich spory karton, z pomoc± którego mo¿na by urz±dziæ prawdziw± wystawê "pobo¿nych ¿yczeñ".

Potrzeba suplementacji ustroju w kolagen jest oczywista. Nie bêdziemy tu powtarzaæ informacji zawartych w ksi±¿ce S. Batieczki i Zeszycie nr 2 (szczególnie opracowanie dr Marka Rachwa³a, rozdz. 5 "Bia³ko m³odo¶ci"). T± sam± wiedzê posiadaj± in¿ynierowie, biotechnolodzy na ca³ym ¶wiecie. Nie dysponuj± jednak zbyt wielkimi mo¿liwo¶ciami...

Praktycznie wszystkie suplementy diety wytwarzane od Japonii po Kaliforniê, a nazywaj±ce siê "kolagen" okaza³y siê albo hydrolizatem rozdrobnionych w³ókien bydlêcych (a nawet wieprzowych) albo zwyczajn± ¿elatyn±.

Nie twierdzimy, ¿e s± to produkty bezwarto¶ciowe. Jednak¿e kondensacja w nich bia³ka czyni ich zakup wysoce nieop³acalnym.

Równie dobrze mo¿na dostarczyæ organizmowi t± ilo¶æ kolagenu w ³atwo dostêpnych artyku³ach spo¿ywczych, jak galaretki, raki, golonki a nawet poczciwa kura w rosole... "Kolagen" wystêpuj±cy w tych specyfikach jest równie¿ nieporównywalnie gorzej przyswajalny i zawiera ¶ladow± w porównaniu z COLVIT¡ ilo¶æ najcenniejszych dla komórek budulcowych aminokwasów - przede wszystkim hydroksylizyny i hydroksyproliny.

Mówi±c w wielkim uproszczeniu - zawarto¶æ "kolagenu w kolagenie" w COLVICIE, porównuj±c stê¿enie liofilizatu z hydrolizatami, budowê biochemiczn± bia³ka stanowi±cego bazê wyj¶ciow± i przyswajalno¶æ produktów rozpadu jest kilkadziesi±t razy wiêksza.

Zaintrygowa³o nas kilka produktów reklamowanych jako "kolagen rybi", a nawet "liofilizowany kolagen pochodzenia rybiego". Zdobyli¶my oczywi¶cie takie produkty, przys³ane nam z Chin, Francji, Niemiec i Czech (znany np. z Internetu Colafit).

Wszystkie one istotnie zawieraj± bia³ko. Nie jest to jednak kolagen we w³a¶ciwej jego definicji "spirali ³añcuchów peptydowych powsta³ych w procesie metabolicznym krêgowca". Trudno te¿ powiedzieæ co¶ o metodzie "liofilizacji" tych bia³ek, skoro nie mo¿na ich przywróciæ do postaci rozpuszczalnej w wodzie.

Kolagen rybi jest zawsze trzeciorzêdowy, a to oznacza - rozpuszczalny w wodzie. Je¶li tak nie jest, to znaczy ¿e raz jeszcze nadu¿yto jak¿e no¶nego terminu: kolagen - do celów marketingowych. Ceny tych specyfików (relatywnie niskie) wykluczaj± raczej równie¿ proces ekstrakcji i liofilizacji, a ich warto¶æ od¿ywcza porównana mo¿e byæ do dobrej domowej zupy rybnej, popularnej "ucha".

Kolagenowy suplement diety prosi siê ponadto, dla zapewnienia mu nale¿nej wch³anialno¶ci o aktywne sk³adniki stymuluj±ce syntezê i no¶nik. W COLVICIE rozwi±zano to biotechnologicznie poprzez dodanie do sk³adu aktywnej witaminy E , ekstraktu alg morskich i liofilizatu cytrynowego.


 • Colvita - suplement diety
 • Colvita - u¿ytkowanie
 • Colvita - nutrikosmetyk
 • Colvita - lekarstwo
 • Colvita - odchudzanie
 • Colvita - marketing

  Wstecz << Colvita-Strona G³ówna <<
 • KOLAGEN ALGI OCTAN WITAMINY E
  KOLAGEN ALGI WITAMINA E
   
  ^ do góry

  Colvita - \ Sieæ - COLWAY / Dystrybucja - Colvita.pl © 2007-2015